Kiedy fizjoterapeuta może utracić prawo do wykonywania zawodu?

19724

Obecnie kwestie dostępu do zawodu fizjoterapeuty regulują przepisy ustawy o zawodzie fizjoterapeuty z dnia 25 września 2015 r.

Art. 13 ustawy wskazuje, że prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  • jej stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu fizjoterapeuty, co potwierdza się orzeczeniem lekarskim albo innym dokumentem potwierdzającym brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu fizjoterapeuty
  • wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania zawodu fizjoterapeuty;
  • swoim dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu fizjoterapeuty, w szczególności nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz za czyny określone w art. 207 i art. 211 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.
  • potwierdzający kwalifikacje, o którym mowa w ust. 3, lub potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty uzyskane w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Rzeczpospolita Polska lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, lub potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, wydany w państwie innym niż państwo wskazane w lit. b, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 26 ustawy stanowi, iż prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty wygasa w przypadku:

  • śmierci;
  • zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu;
  • prawomocnego orzeczenia przez sąd dyscyplinarny zakazu wykonywania zawodu;
  • utraty pełnej zdolności do czynności prawnych.

Prawo wykonywania zawodu stwierdza, na wniosek osoby zainteresowanej, Krajowa Rada Fizjoterapeutów. Krajowa Rada Fizjoterapeutów stwierdza, w drodze uchwały, prawo wykonywania zawodu albo odmawia stwierdzenia tego prawa.

W przypadku braku lub zaprzestaniu spełniana powyższych wymagań wygasa, zostaje zawieszone, ograniczone lub orzeka się o niezdolności fizjoterapeuty do wykonywania zawodu.

Wspomagaj się wiedzą innych, bądź na bieżąco!
Dołącz do Facebookowej grupy "Pogadajmy o fizjoterapii"


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *