Jakie są wymogi związane z gabinetem dla fizjoterapeuty świadczącego swoje usługi podczas wizyt domowych?

15624

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 u.dz.l. podmiot leczniczy jest zobowiązany posiadać pomieszczenia lub urządzenia odpowiadające wymaganiom określonym w art. 22 u.dz.l. Zgodnie z tym artykułem pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Wymagania powyższe dotyczą w szczególności warunków:

  • ogólnoprzestrzennych,
  • sanitarnych.
  • instalacyjnych.

Minister Zdrowia w dniu 26 czerwca 2012 r. wydał Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Wskazano, że pomieszczenia i urządzenia powinny być dostosowane do rodzaju prowadzonej działalności leczniczej.

W załączniku numer 5 do Rozporządzenia znajdziecie warunki jakie powinny być zapewnione w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

Gabinetom fizjoterapii stawia się następujące wymagania ogólnoprzestrzenne. Pomieszczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą lokalizuje się w samodzielnym budynku albo w zespole budynków.

Dopuszcza się lokalizowanie pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą w budynku o innym przeznaczeniu, pod warunkiem całkowitego wyodrębnienia ambulatorium – od innych pomieszczeń budynku wykorzystywanych do innych celów, z wyłączeniem węzłów komunikacji pionowej i poziomej w tym budynku, wspólnych dla wszystkich użytkowników, niebędących komunikacją wewnętrzną tego przedsiębiorstwa, dopuszcza się lokalizowanie pomieszczenia, w którym jest wykonywana praktyka zawodowa w lokalu mieszkalnym, pod warunkiem zapewnienia wyodrębnienia tego pomieszczenia od pomieszczeń innych użytkowników lokalu, dopuszcza się lokalizowanie poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku pomieszczeń, o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym, magazynowym i o funkcjach pomocniczych, przeznaczonych na pobyt ludzi, pod warunkiem uzyskania zgody Właściwego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, kształt i powierzchnia pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą umożliwiają prawidłowe rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie urządzeń, aparatury i sprzętu, stanowiących jego niezbędne funkcjonalne wyposażenie.

Gabinetom fizjoterapii stawia się następujące wymagania szczegółowe dla niektórych pomieszczeń i urządzeń w gabinecie.

 

W pomieszczeniach podmiotów wykonujących działalność leczniczą wydziela się:

  • co najmniej jedno pomieszczenie lub miejsca do składowania bielizny czystej;
  • co najmniej jedno pomieszczenie lub miejsca do składowania bielizny brudnej;
  • co najmniej jedno pomieszczenie lub miejsce na odpady.

W pomieszczeniu, z wyjątkiem pomieszczenia, w którym wykonywana jest praktyka zawodowa, w którym znajdują się wydzielone miejsca do składowania bielizny czystej, nie mogą znajdować się wydzielone miejsca do składowania bielizny brudnej oraz miejsce na odpady.

Wymagania dotyczące mebli w gabinecie rehabilitacji wskazuję, że meble w pomieszczeniach gabinetu rehabilitacji umożliwiają ich mycie oraz dezynfekcję (nie dotyczy to mebli w pomieszczeniach administracyjnych i socjalnych).

Wymagania ogólnobudowlane gabinetu fizjoterapii wskazują, że podłogi wykonuje się z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję (nie dotyczy pomieszczeń administracyjnych i socjalnych). Połączenie ścian z podłogami jest wykonane w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję (nie dotyczy pomieszczeń administracyjnych i socjalnych). Pomieszczenia i urządzenia wymagające utrzymania aseptyki i wyposażenie tych pomieszczeń powinny umożliwiać ich mycie i dezynfekcję. Szerokość drzwi w pomieszczeniach, przez które odbywa się ruch pacjentów na łóżkach, umożliwia ten ruch.

Wymagania dotyczące oświetlenia w gabinecie fizjoterapii informują, że w pokojach łóżkowych zapewnia się bezpośredni dostęp światła dziennego. W przypadku nadmiernego naświetlenia pokoi łóżkowych instaluje się w nich urządzenia przeciwsłoneczne.

 

Wymagania dotyczące instalacji gabinetu fizjoterapii wskazują, że pomieszczenia, w których są wykonywane badania lub zabiegi (nie dotyczy ćwiczeń), wyposaża się w:

  • co najmniej jedną umywalkę z baterią z ciepłą i zimną wodą;
  • dozownik z mydłem w płynie;
  • dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym;
  • pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki.

Pomieszczenia, w których są wykonywane badania lub zabiegi przy użyciu narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia, niezależnie od umywalek, wyposaża się w zlew z baterią – chyba że stanowiska mycia rąk personelu oraz narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia są zorganizowane w oddzielnym pomieszczeniu, do którego narzędzia i sprzęt są przenoszone w szczelnych pojemnikach oraz w przypadku gdy mycie i sterylizacja są przeprowadzane w innym podmiocie.

Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegają okresowemu przeglądowi, czyszczeniu lub dezynfekcji, lub wymianie elementów instalacji zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, a dokonanie czynności wymaga udokumentowania.

Wspomagaj się wiedzą innych, bądź na bieżąco!
Dołącz do Facebookowej grupy "Pogadajmy o fizjoterapii"


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *