Regulamin zakupów w sklepie internetowy Acus Med

 

 • 1 [informacje ogólne, słowniczek]

 

 1. Właścicielem i administratorem strony www https://www.acusmed.pl jest:

ACUS MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kolbuszowej  (36-100), ul. Obrońców Pokoju 17, nr KRS 0000656445, NIP 8141687196, REGON 366216370

Email: info@acusmed.pl

Tel: (+48) 570 266 112

zwanym dalej „Acus Med”

 1. Pojęcia używane w niniejszym regulaminie będą rozumiane w następujący sposób:
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, dokonująca zakupu Produktów na stronie www, na własny użytek (nie do dalszej odsprzedaży)
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną nabywający Produkty od Acus Med za pośrednictwem strony www, w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Produkty – produkty dostępne w ofercie Acus Med możliwe do nabycia za pośrednictwem Strony www
 • Sprzedający – Acus Med Sp. z o.o. z siedzibą w Kolbuszowej, zwana też Acus Med
 • Strona www – serwis www pod adresem https://www.acusmed.pl za pośrednictwem którego oferowana jest sprzedaż Produktów.
 • Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

 • 2 [warunki i realizacja zamówienia]

 

 1. Korzystanie ze strony www i realizacja zakupów nie wymaga od Klienta zalogowania się. Klient zobowiązany będzie jednak do podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 2. Klient może składać zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sprzedającego przez siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę.
 3. By złożyć zamówienie należy:
 4. wybrać Produkt i „kliknąć” w jego ikonkę,
 5. dodać Produkt do koszyka i wedle wyboru kontynuować zakupy powtarzając czynności lub przejść do kolejnego kroku,
 6. wybrać sposób dostawy,
 7. „kliknąć” ikonę „przejść do kasy”
 8. podać niezbędne dane osobowe do realizacji zamówienia (dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma Produkt ma zostać doręczony oraz e-mail) ewentualne uwagi i komentarze do zamówienia, a także posiadany kod rabatowy.
 9. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT,
 10. wybrać sposób płatności,
 11. złożyć dalsze oświadczenia niezbędne do przystąpienia do realizacji zamówienia przez Acus Med: zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia, akceptacja regulaminu (poprzez odhaczenie odpowiednich pól),
 12. potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” ”
 13. Informacje zawarte na stronie www nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny. Stanowią one zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Acus Med oferty zawarcia umowy kupna-sprzedaży zamówionego Produktu.
 14. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia.
 15. Co do zasady momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Acus Med jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 

 • 3 [ceny]

 

 1. Ceny Produktów podane na stronie www są cenami brutto i podawane są w złotych polskich. Ceny te nie zawierają kosztów dostawy.
 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Produktu podana na stronie www w chwili składania zamówienia przez Klienta. Jest ona dodatkowo wskazana w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty z ewentualnym kosztem dostawy Produktów, przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
 3. Acus Med jest uprawnione do zmiany cen Produktów dostępnych na stronie www. Powyższe nie dotyczy ceny Produktów zamówionych przez Klienta i przekazanych do realizacji zamówienia.

 

 • 4 [dostawa]

 

 1. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pośrednictwem:
 2. Poczty polskiej
 1. Sposób dostawy określa Klienta poprzez zaznaczenie w zamówieniu swojej preferencji.
 2. Koszty dostawy określone są w formularzu zamówienia, po dokonaniu przez Klienta rodzaju dostawy.
 3. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski prosimy o kontakt w celu obliczenia kosztów wysyłki. Przesyłki zagraniczne będą realizowane tylko po zaakceptowaniu przez Klienta kosztu i sposobu wysyłki. Przesyłki zagraniczne płatne za pobraniem nie będą realizowane.
 4. Zamówione Produkty wysyłane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres (z podaniem kodu pocztowego) na który ma być wysłane zamówienie, a w przypadku wysyłki za pośrednictwem kuriera lub do paczkomatu, także numer telefonu kontaktowego oraz e-mail osoby odbierającej przesyłkę.

 

 • 5 [forma płatności]

 

 1. Zapłaty za usługi płatne określone w Regulaminie, Klient dokonywać może przy wykorzystaniu następujących formy płatności:
 • Przelew na rachunek bankowy Acus Med o nr
 1. Płatności dokonywane kartą płatniczą lub ePrzelewem obsługiwane są przez Tpay, tj. Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-808) ul. Św. Marcina 73/6, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowy pod nr 0000412357, Regon 300878437, NIP 777 306 15 79.
 2. W przypadku formy płatności – przelew – aby uniknąć opóźnień w księgowaniu i w celu prawidłowego zidentyfikowania przelewu, w tytule należy podać numer zamówienia.
 3. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Acus Med zapłaty za zamówienie.

 

 

 

 • 6 [zmiany zamówienia]

 

 1. Klient jest uprawniony do dokonywania zmian w zamówieniu w zakresie zmiany danych do faktury oraz danych do wysyłki. W tym celu niezbędny jest niezwłoczny kontakt z Acus Med, tak by możliwa było wprowadzenie zgłaszanych zmian.
 • .

 

 • 7 [Czas realizacji zamówień]

 

 1. Czas realizacji wynosi do ___ dni roboczych liczonych od dnia zaksięgowania należnej sumy za złożone zamówienie na koncie Acus Med.
 2. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy. W zamówieniach złożonych do godz. 11:00 okres realizacji zamówienia (liczony w pełnych dniach roboczych) rozpoczyna się od momentu jego złożenia. W przypadku zamówień, które wpłyną do serwisu po godz. 11:00, okres realizacji zamówienia jest liczony od następnego dnia roboczego. Termin realizacji nie uwzględnia czasu dostawy przesyłki do Klienta.

 

 • 8 [odstąpienie od umowy]

 

 1. Klient będący Konsumentem, posiada uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży dokonywanej od Acus Med za pośrednictwem strony www, bez podania przyczyny.
 2. By odstąpić od umowy, Klient będący Konsumentem, powinien złożyć Acus Med na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres:

Acus Med. Sp. z o.o.

Ul. Obrońców Pokoju 17

36-100 Kolbuszowa

 1. Klient będący Konsumentem może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest jednak obowiązkowe.
 2. Wzór formularza odstąpienia od umowy wraz ze szczegółowym pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy (stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu), Acus Med przesyła Klientowi, każdorazowo wraz z potwierdzeniem warunków złożonego zamówienia, w formie e-mail na adres podany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 3. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Zgodnie z art. 38 pkt 3, 5, 6 Ustawy, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeśli:
 5. świadczenie Acus Med obejmuje zlecenie sprzedaży produktu spersonalizowanego.
 6. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 7. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
 8. Klient będący Konsumentem, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić zakupione Produkty, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 9. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient.
 10. Zgodnie z 34 ust. 4 Ustawy Konsumentponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Klienci nie będący Konsumentami ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

 

 

 • 9 [Zwrot należności Klientom]

 

 1. Acus Med dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.
 2. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, Acus Med niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokona zwrotu Konsumentowi wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym kosztów dostarczenia Produktu z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, Acus Med może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Acus Med, Acus Med nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Acus Med dokona zwrotu pieniędzy przy użyciu takich samych sposobów płatności z których skorzystał Klient przy składaniu zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na inne rozwiązanie.

 

 

 • 10 [dalsze usługi Acus Med]

 

 1. Za pośrednictwem strony www Acus Med obok sprzedaży Produktów, świadczy również usługi dostępne w katalogu usług dodatkowych. Katalog ten na bieżąco może być przez Acus Med uzupełniany.
 2. Usługi dodatkowe świadczone przez Acus Med obejmuę:
 3. pośrednictwo w zawarciu umowy wywozu odpadów medycznych z EMKA S.A.
 4. skojarzenie stron celem zawarcia przez nie umowy ubezpieczenia dla fizjoterapeutów.
 5. Usługa określona w ust. 2 a) powyżej dedykowana jest Klientom którzy są już Klientami Acus Med lub też są absolwentami szkoleń lek. Radosława Składowskiego.
 6. Celu zawarcia umowy z EMKA S.A. o wywóz odpadów medycznych Klient winien wypełnić formularz dostępny na stronie www oraz udzielić niezbędnych zgód do realizacji usługi.

 

 

 • 11 [dane osobowe]

 

 1. Acus Med jako administrator danych osobowych Klienta, oświadcza, iż dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji zamówień złożonych przez Klienta.
 2. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 3. Klient posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawienia.
 4. Dane osobowe Klientów będą wykorzystywane doraźnie i przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji zawieranych umów.
 5. Acus Med przekazuje dane osobowe Klientów dokonujących płatności ePrzelewem lub kartą płatniczą na rzecz Tpay, tj. Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-808) ul. Św. Marcina 73/6, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowy pod nr 0000412357, Regon 300878437, NIP 777 306 15 79. Dane osobowe przekazywane są w celu i w zakresie niezbędnych do zrealizowania przez Tpay procesu płatności.
 6. Acus Med przekazywać będzie dane osobowe Klientów, podmiotom trzecim zaangażowanym w realizację ewentualnie zleconych usług dodatkowych, o ile takie przekazanie danych będzie niezbędne do realizacji zleconej usługi dodatkowej. W takim przypadku dane osobowe będą przekazane tylko i wyłącznie w zakresie i w celu niezbędne do realizacji zleconej usługi dodatkowej

 

 

 • 12 [reklamacje]

 

 1. W sytuacji gdy sprzedaż produktów za pośrednictwem strony www dokonywana przez Acus Med jest niezgodna z postanowieniami Regulaminu oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także ewentualnych indywidualnych ustaleń poczynionych między stronami, Klientowi przysługuje uprawnienie do wszczęcia postępowania reklamacyjnego.
 2. Reklamacje winny być zgłoszone przez Klienta w jeden z następujących sposobów:
  1. za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie dedykowanego zgłaszaniu reklamacji,
  2. drogą elektroniczną na adres mailowy info@acusmed.pl
  3. lub w sposób tradycyjny, wysyłając pisemne zgłoszenie na adres korespondencyjny:

Acus Med. Sp. z o.o.

Ul. Obrońców Pokoju 17

36-100 Kolbuszowa

 1. Zgłoszenia reklamacyjne winno zawierać wskazanie nazwy Klienta, jego adres (jeśli nadesłane jest pocztą tradycyjną) oraz przedstawić zwięzły opis reklamacji w tym zarzutów stawianych wobec sprzedaży dokonywanej przez Acus Med.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Acus Med w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia.
 3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail podany przez Klienta a w przypadku gdy reklamacja wpłynęła listownie – na adres Klienta.

 

 • 13 [postanowienia końcowe]

 

 1. Acus Med dokłada wszelkich starań by realizacja sprzedaży Produktów odbywała się na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności strony www w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy systemu.
 2. Acus Med informuje, iż w przypadku sporu co do jakości, czy sposobu wykonywania sprzedaży, Klient, będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może on m.in.:
 3. zwrócić się do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy nim, a Acus Med;
 4. z wrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu z Acus Med;
 5. uzyskać bezpłatną pomoc, w sprawie rozstrzygnięcia sporu z Acus Med, korzystając np. z pomocy instytucji publicznych, reprezentujących interesy konsumentów, takich jak Powiatowy (Miejski) Rzecznik Praw Konsumentów lub z pomocy organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są np. przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii nr 800-007-707 oraz w oddziałach terenowych, których adresy dostępne są na stronie www.federacja-konsumetów.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentów.pl.
 6. zasięgnąć pomocy i uzyskać niezbędne informacje, zwracając się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w tym także za pośrednictwem strony internetowej https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie maja właściwe przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. Acus Med oraz Klient, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Regulaminie lub przepisach prawa, będą się komunikować:

za pośrednictwem adresów e-mail:

Acus Med – adres podany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu,

Klient – adres e-mail podany przy składaniu zamówienia

lub za pośrednictwem poczty na adresy korespondencyjne:

Acus Med – adres podany w § 1 ust. 1 Regulaminu,

Klient – adres  podany przy składaniu zamówienia.

 1. Acus Med może wprowadzić zmiany w Regulaminie, o ile zostaną ogłoszone ze stosowanym wyprzedzeniem, w sposób umożliwiający Klientowi zapoznanie się z nową treścią Regulaminu. Zmiany Regulaminu działają jedynie od chwili ich wprowadzenia i nie naruszają jakichkolwiek praw nabytych przez Klienta.
 2. Prezentacja jakichkolwiek usług, czy towarów na stronie www, administrowanych przez Acus Med, nie stanowi wiążącej oferty ich sprzedaży, bądź świadczenia, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 3. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24 kwietnia 2017 r.

 

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Imię i Nazwisko Klienta(-ów):

_____________________________

_____________________________

Adres Klienta(-ów):

_____________________________

_____________________________

_____________________________

 

 

Acus Med Sp. z o.o.

 1. Obrońców Pokoju 17

36-100 Kolbuszowa

Polska

 

 

Ja/ My* niżej podpisana/podpisany/podpisani* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy o zakup Produktu:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Jednocześnie, wyłącznie w celu sprawnej identyfikacji mojej/naszej* umowy:

 

podaję/podajemy* Numer zamówienia: _______________________ i/lub adres mailowy za pośrednictwem którego loguję się do Serwisu Acus Med

 

 

*Wyrażam/Wyrażamy zgodę na przesłanie potwierdzenia otrzymania przez Acus Med niniejszego pisma, stanowiącego oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail:________________________________________

 

*Nie wyrażam/ Nie wyrażamy zgody na przesłanie potwierdzenia otrzymania przez Acus Med niniejszego pisma, stanowiącego oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 

Data zawarcia umowy/odbioru:__________________________

Miejscowość i Data: ___________________________________

Podpis: _____________________________________________

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

Załącznik nr 2

 

 

INFORMACJE DOTYCZÄ„CE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTÄ„PIENIA OD UMOWY

POUCZENIA O ODSTÄ„PIENIU OD UMOWY

 

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku dostarczenia treści elektronicznych).

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Informację proszę przesłać na następujące dane:

Acus Med Sp. z o.o.

 1. Obrońców Pokoju 17

36-100 Kolbuszowa

Polska

emial: info@acusmed.pl

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.acusmed.pl . Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.